Spletna poslovalnica

Видови инвестициски фондови

Фондовите се разликуваат помеѓу себе по својата инвестициска политика, односно по начинот на вложување на прибраните средства.
Инвестициските фондови никогаш не инвестираат по случаен избор. Секој фонд одбира вложувања кои се вклопуваат во неговата инвестициска политика, која е детално опишана во Проспектот на соодветниот фонд. 

Согласно инвестициската политика, постојат три основни категории на фондови: 
  • Парични фондови;
  • Обврзнички фондови; и
  • Акциски фондови 

ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24