Spletna poslovalnica

КД ТОП БРЕНДОВИ, акциски фонд

Акти на фондот

Проспект и Статут

Проспектот на отворениот инвестициски фонд КД ТОП БРЕНДОВИ претставува јавен повик за купување на удели.

Со Статутот на фондот се уредуваат правните односи на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје и сопствениците на удели.

Податоците кои се содржани во Проспектот, заедно со одредбите од Статутот, создаваат правна целина која ги содржи сите потребни информации, врз основа на кои потенцијалните вложувачи можат да донесат разумна одлука за вложување во фондот.

Пред донесувањето на одлука за вложување, секој потенцијален инвеститор е должен внимателно да ги прочита одредбите од Проспектот и Статутот, со цел да дознае за каков вид на вложување станува збор, како и за ризиците поврзани со вложувањето во овој фонд.


ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24