Spletna poslovalnica

Објава за измени и дополнувања на проспектите

Скопје,
Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, согласно член 9, став 1 од Правилникот за формата и содржината на проспектот на отворен и затворен инвестициски фонд (Сл. весник на РМ бр.157/09 и бр. 85/2014), ја издава следната:

ОБЈАВА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРОСПЕКТИTE
 
  1. За Одлуката број 02-126/5 од 26.12.2017 година за измени и дополнувања на Проспектот на КД КЕШ ДЕПОЗИТ о.ф. е добиено одобрение од страна на Комисијата за хартии од вредност на РМ со Решение бр. УП1 08-121 од 10.01.2018 година.
  2. За Одлуката број 02-127/5 од 26.12.2017 година за измени и дополнувања на Проспектот на КД БРИК о.ф. е добиено одобрение од страна на Комисијата за хартии од вредност на РМ со Решение бр. УП1 08-124 од 10.01.2018 година.
  3. За Одлуката број 02-125/5 од 26.12.2017 година за измени и дополнувања на Проспектот на КД НОВА ЕУ о.ф. е добиено одобрение од страна на Комисијата за хартии од вредност на РМ со Решение бр. УП1 08-126 од 10.01.2018 година.
  4. За Одлуката број 02-128/5 од 26.12.2017 година за измени и дополнувања на Проспектот на КД ТОП БРЕНДОВИ о.ф. е добиено одобрение од страна на Комисијата за хартии од вредност на РМ со Решение бр. УП1 08-127 од 10.01.2018 година.
  5. Измените и дополнувањата на проспектите ќе започнат да се применуваат по правосилноста на наведените решенија од Комисијата за хартии од вредност на РМ.
  6. Одлуките за измените и дополнувањата, како и пречистените текстови на фондовите ќе се објават на оваа веб-страница.

КД Фондови АД Скопје


                              Назад
ЗА ДРУШТВОТО
ФОНДОВИ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24